Nieuws

Schenken of geld uitlenen voor de eigen woning
Veel ouders willen hun kinderen ondersteunen in de betaling van hun eigen woning, bijvoorbeeld bij de aankoop, vermindering van de eigenwoningschuld of financiering van een restschuld bij verkoop van de eigen woning. De vraag is dan of het beter is om te schenken of het bedrag uit te lenen. Hierbij spelen vele factoren een rol. In het navolgende zal ik daarvan enige op een rij zetten.

Fiscaal
De schenking heeft de volgende fiscale gevolgen.

Bij een schenking kan schenkbelasting verschuldigd zijn. Er is een eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting bij de schenking van een bedrag ten behoeve van de eigen woning tot € 100.000. Hierop komen eerder gedane grote schenkingen in mindering. Deze vrijstelling is overigens niet beperkt tot schenkingen gedaan door ouders.

Verder wordt het vermogen van de schenker verlaagd, zodat deze mogelijk minder inkomstenbelasting verschuldigd is (box 3).

Omdat het vermogen door de schenking lager wordt, is te zijner tijd bij het overlijden van de schenker mogelijk minder erfbelasting verschuldigd.

Bij een geldlening geldt het volgende.

De rente die door de geldnemer verschuldigd is, is als eigenwoningrente aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De geldverstrekker moet de waarde van de vordering voor de inkomstenbelasting opgeven in box 3. De aftrek van de geldnemer is meestal groter dan wat de geldverstrekker moet bijtellen. In zoverre is de geldlening voordeliger dan een schenking. Als de geldverstrekker de betaalde rente in enig jaar besluit terug te geven, dan kan dit, als de rente hoger is dan de vrijstelling, belast zijn met schenkbelasting. Bij een geldlening voor de eigen woning is het wel vereist dat er aflossingen plaatsvinden.

Onderlinge verhoudingen
Bij een geldlening blijven de kinderen financieel afhankelijk van hun ouders. Of dit een bezwaar is, hangt uiteraard van de individuele situatie af.

Als aan één van de kinderen een schenking wordt gedaan, dan zou er ongelijkheid kunnen optreden in de behandeling van de kinderen. Dit valt op te lossen door in de schenkingsovereenkomst te bepalen dat de schenking moet worden ingebracht in de nalatenschap (verrekend met de andere kinderen) bij het overlijden van een ouder. Hiermee wordt de schenking een soort voorschot op de nalatenschap.

Bij een schenking zal het veelal de bedoeling zijn dat het geschonken bedrag van het kind zelf blijft en niet hoeft te worden gedeeld bij een echtscheiding. Hiertoe kan in de schenkingsovereenkomst een zogenaamde uitsluitingsclausule worden opgenomen.

Formaliteiten
Voor de grote schenking ten behoeve van een eigen woning moet aangifte worden gedaan voor de schenkbelasting. Verder moet kunnen worden aangetoond dat het geld daadwerkelijk voor de eigen woning is gebruikt.

De rente van een geldlening voor de eigen woning is alleen aftrekbaar als er wordt afgesproken dat de lening in maximaal 30 jaar wordt afgelost door middel van annuïteiten of lineair.

Verder moet de geldlening voor de eigen woning worden gemeld aan de belastingdienst door middel van een online-formulier dat op de website van de belastingdienst te vinden is. Als de lening niet wordt aangemeld, dan is de rente niet aftrekbaar.

Conclusie
Zoals ik al schreef spelen bij de keuze voor de schenking of geldlening als manier om kinderen te ondersteunen bij de financiering van de eigen woning zijn, veel factoren een rol. De notaris kan u behulpzaam zijn bij het maken vaan een juiste keuze en het opstellen van de benodigde stukken.
« Terug
© Van Suilichem Communicatie